Skip to content

Privacyverklaring

1. Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website https://cureva.be verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Cureva, met zetel te Lange Zandstraat 125, 2860 Sint-Katelijne-Waver en gekend onder ondernemingsnummer BE0849.016.254.

Cureva neemt de verwerking van uw persoonsgegevens n.a.v. het gebruik van de website zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een e-mail naar info@cureva.be of op voormeld postadres.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult op de website, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam en voornaam;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres.

De inhoud van uw bericht in het contactformulier wordt door ons niet beschouwd als persoonsgegeven tenzij dit veld informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de voormelde niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, zullen zij door ons als persoonsgegevens worden behandeld.

Indien u zich via onze website inschrijft voor onze groepslessen, worden volgende persoonsgegevens verzameld:

  • uw naam en voornaam;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres.

2.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies die persoonsgegevens kunnen verzamelen m.n. Google Analytics en Google Tag Manager.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc. Google Analytics registreert of bewaart geen IP-adressen van gebruikers in de EU.

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat net als Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. In de website worden tags, zijnde kleine websitecodefragmenten, geplaatst waarmee eveneens gebruikersgegevens zoals hierboven opgesomd, worden verzameld.

Voor meer informatie over voormelde cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Cureva verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3 Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Cureva bv zouden worden meegedeeld, ziet Cureva er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat:

– wij met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden en alzo op een persoonlijke manier uw bericht kunnen beantwoorden;

– wij u kunnen informeren aangaande jullie groepslessen.

3.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen.

Google Analytics verzamelt alle gegevens van apparaten in de EU (op basis van de IP-lookup) via domeinen en op servers in de EU voordat verkeer wordt doorgestuurd naar Analytics-servers voor verwerking. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website en voor het nagaan van het effect van online advertenties en sociale kanalen, om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen. 

3.3 Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons niet meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Cureva om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken. Wij zorgen er dan steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Cureva.

Uw persoonsgegevens zullen door Cureva op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

Uw e-mail via het contactformulier met een vraag om informatie, zal door Cureva vanuit haar mailbox worden beantwoord en vervolgens worden bewaard in de inbox voor een maximale periode van tien  jaar waarna deze wordt verwijderd.

Persoonsgegevens van effectieve klanten worden door ons ingebracht in ons softwarepakket. Aldaar zullen deze gegevens tot tien jaar na het beëindigen van de samenwerking worden bijgehouden m.o.o. het vereenvoudigen van eventuele toekomstige hulpverlening en/of contacten.

5. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Cureva neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

6. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Cureva.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. U kan tevens vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Cureva u dan mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen.

Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Cureva bovendien het recht om bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van  contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

U heeft steeds het recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

U heeft tenslotte het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Cureva met adres Lange Zandstraat 125, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Met een klacht kan u ook steeds terecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en te bereiken op het telefoonnummer +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.